Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Master

Met een bacheloropleiding Civiele Techniek word je tot vele masteropleidingen toegelaten. Hier zitten de masteropleidingen bij van onze eigen faculteit en masteropleidingen van andere faculteiten en universiteiten. Daarnaast kun je door middel van het volgen van een schakelprogramma instromen in een groot aantal andere masters. De meest gekozen masters staan op deze pagina beschreven. Op Collegerama zijn alle mastervoorlichtingen van de faculteit te vinden. Verder is er ieder jaar een algemene master informatiemarkt en een master event voor Civiele Techniek, die plaatsvindt op de faculteit.

Na de bachelor kan je, zonder te schakelen, een aantal masters gaan doen.

Annotaties van de masters zijn:

 • Technology in Sustainable Development
 • Entrepreneurship
 • Urban Planning and Engineering
 • Infrastructure Planning and Environmental Engineering
 • Integral Design Management
 • Railway Systems

                                                                                   

Civil Engineering (CE)

Building Engineering (BE)

De mastertrack Building Engineering biedt een breed onderwijsprogramma. Dit omvat alle aspecten die van belang zijn tijdens de gehele levensduur van gebouwen, vanaf de eerste planvorming via de gebruiksfase tot en met de herbestemming en sloop. De nadruk ligt op het technisch en constructief functioneren van gebouwen. De beginselen van architectonisch ontwerpen komen echter ook aan de orde. In de praktijk zul je als civiel ingenieur namelijk vaak samenwerken met architecten. Het is dan belangrijk dat je kennis hebt van elkaars vakgebied. Als bijvoorbeeld een draagconstructie zichtbaar is, zul je samen met een architect naar een oplossing moeten zoeken, die zowel constructief als architectonisch aantrekkelijk is.

De track Building Engineering heeft twee richtingen waarin jij je kunt specialiseren:

 • Building Technology and Physics
 • Structural Design

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut U-BASE.

​Environmental Engineering (EE)

De mastertrack Environmental Engineering is een multidisciplinaire track die bestaat uit ontwerp en onderzoek naar milieutechnische processen, natuurlijke systemen en begrip van de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Ook wordt er gekeken naar kringloopsluiting, (bio)chemische en fysische processen. De mastertrack is nog nieuw (sinds collegejaar 2016-2017) en de precieze relatie tot de mastertrack Watermanagement zal spoedig geëvalueerd worden. Dit zal geen invloed hebben op de waarde van de track!

De mastertrack is verdeeld in twee specialisaties:

 • Science
 • Technology

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Watermanagement.

Geo-Engineering (GE)

In de mastertrack Geo-Engineering leer je hoe je de ondergrond kunt onderzoeken en karakteriseren. Daarnaast zal je gaan begrijpen hoe je deze informatie kunt gebruiken voor het ontwerpen van constructies in, op en met de grond. Ook komen de risico's die kleven aan deze constructies aan bod, welke vaak significant zijn. Uiteindelijk begint het allemaal met een goede fundering; daar kan je op bouwen!

De track Geo-Engineering is niet onderverdeeld in specialisaties, maar heeft een klein half jaar aan vrije ruimte (24 EC). Hierin kan je zelf kiezen waar jij je in wilt specialiseren.

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut De Ondergrondse.

Geosciences & Remote Sensing (GRS)

Bij de mastertrack Geoscience & Remote Sensing draait het allemaal om de befaamde woorden meten = weten; hoe kunnen wij onze data nog betrouwbaarder maken? Het verschilt van bodemmetingen tot satelietbeelden omzetten in nuttige, waardevolle data. Bij deze track draait het allemaal om het verkrijgen van de passende data om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zonder deze tak van civiele techniek kan de rest niet functioneren!

Deze mastertrack is verdeeld in drie specialisaties:

 • Geophysics
 • Atmospheric Sciences
 • Geodesy and Remote Sensing

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut LG Snellius.

Hydraulic Engineering (HE)

Binnen deze mastertrack leer je hoe je complexe problemen binnen de vloeistofmechanica en andere basisdisciplines aanpakt en de ontwikkelde technieken in de praktijk brengt. De nadruk hierbij ligt op het gebruik en ontwikkelen van computermodellen, laboratoriumexperimenten en veldmetingen. Verder leer je hoe waterbouwkundige constructies, zoals sluizen, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, worden ontworpen. Naast deze harde constructies, zijn ook de natuurlijke verdedigingen onderdeel van deze track; Building with Nature.

De mastertrack is verdeeld in vier specialisaties:

 • Coastal Engineering
 • Rivers, Ports and Waterways
 • Environmental Fluid Mechanics
 • Hydraulic Structures and Flood Risk

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Het Waterbouwdispuut.

Structural Engineering (SE)

Constructies zoals bruggen, flats, tunnels en stormvloedkeringen mogen natuurlijk niet instorten of omvallen. Ze mogen ook niet teveel doorbuigen of vervelend trillen. Bovendien moeten ze vaak langer dan 100 jaar mee gaan zonder veel onderhoud. In de mastertrack Structural Engineering leer je berekenen welke doorbuiging we kunnen verwachten, of een constructie zal uitknikken, of de sterkte voldoende zal zijn, enzovoort. Centraal daarbij staan fysische modellen van constructies, van materialen en van belastingen. Je leert om deze modellen op te stellen, te controleren en toe te passen. 

De mastertrack is verdeeld in zes specialisaties:

 • Structural Mechanics
 • Concrete Structures
 • Steel and Timber Constructions
 • Materials & Environment
 • Road and Railway Engineering
 • Hydraulic Structures

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut U-BASE.

Transport & Planning (T&P)

Binnen de mastertrack Transport & Planning staan kwantitatieve benaderingen van infrastructurele planning centraal en de analyse van systemen voor personentransport en voor weg- en railverkeer. Het programma biedt een uitdagende combinatie van beroepspraktijk en state-of-the-art onderzoek. T&P-ingenieurs werken bijvoorbeeld aan slimme manieren om verkeersstromen te beheersen en congestie te voorkomen, ontwerpen openbaarvervoerssystemen of ontwikkelen infrastructurele plannen. Kenmerkend voor de onderwerpen waaraan ze werken is dat deze vaak dagelijks in het nieuws zijn en hoog op de politieke agenda staan.

De mastertrack is verdeeld in drie specialisaties:

 • Transport Networks
 • Traffic Systems
 • Public Transport and Rail Systems

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Verkeer.

Water Management (WM)

De mastertrack Water Management richt zich op het begrijpen van natuurlijke oppervlakte- en grondwaterstromen en het beheren, beheersen en benutten van waterstromen voor de samenleving. Daarbij gaat het zowel om grond- en oppervlaktewater, als om neerslag en afvalwater. Bovendien kijk je bij Watermanagement niet alleen naar de hoeveelheid water, maar ook naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Binnen deze track wordt veel aandacht besteed aan modelleren, labarotoriumwerk, veldwerk en onderzoek met proefinstallaties.

De mastertrack is verdeeld in drie specialisaties: 

 • Urban Water Engineering
 • Hydrology
 • Water Resources Engineering

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Watermanagement.

                                                                                   

Construction Management and Engineering (CME)

De masteropleiding Construction Management and Engineering biedt een breed spectrum aan vakken gericht op de groeiende behoefte aan hervormingen in de bouw. De opleiding bereidt de student voor op een leven in de dynamische omgeving van de bouw door te focussen op de kennis van onder andere processen, lifecycle en risicomanagement en contracten.

De master CME wordt ondersteund vanuit drie verschillende faculteiten: Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), Bouwkunde (BK) en Techniek, Bestuur en Management (TBM). Verder is de master niet verdeeld in tracks, maar zijn er wel globale specialisaties binnen het vakgebied:

 • Project Management
 • Asset Management
 • Infrastructure and Environment
 • Legal and Finance

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Het CME Dispuut.

                                                                                   

Offshore & Dredging Engineering (ODE)

Offshore ingenieuws ontwerpen constructies zoals vaste en drijvende platforms voor de olie- en gasindustrie, onderzeese pijpleidingen en andere onderwater-apparatuur voor deze sector. Een ander belangrijk onderdeel is het ontwerp van bagger materieel voor landaanwinning, het onderhoud en het herstel van ingebedde delfstoffen in diepzee-locaties. Verder is ook het ontwerpen van offshore windparken onderdeel van offshore engineering. Deze duurzame tak binnen offshore komt steeds meer in opkomst. Offshore & Dredging Engineers zijn de mensen die faciliteiten ontwerpen voor de 70% van de het aardoppervlak dat geen land is.

De master Offshore & Dredging Engineering is een samenwerking tussen de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Deze master is verdeeld in vier specialisaties:

 • Bottom Founded Offshore Structures, Arctic & Wind
 • Dredging Engineering
 • Floating Offshore Structures
 • Structural Analysis & Design

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Offshore Technology.

                                                                                   

Transport, Infrastructures and Logistics (TIL)

De master Transport, Infrastructures and Logistics biedt vakken die kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen op het gebied van verkeer (de bewegingen van voertuigen), transport (de bewegingen van mensen en goederen), infrastructuur (wegen, spoorwegen en havens) en logistiek (de organisatie achter al deze bewegingen).

De master wordt aangeboden vanuit drie faculteiten; Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) en Techniek, Bestuur en Management (TBM). De master TIL bestaat uit vier specialisaties:

 • Policy: Infrastructure, Planning and Environment
 • Design: Transport Systems and Networks
 • Operations: Traffic, Technology and Control
 • Engineering: Transport, Logistics and Supply Chains

Klik hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de site van het master dispuut Verkeer.

                                                                                   

Annotaties

Naast je reguliere masterprogramma kan je ook annotaties doen. Annotaties zijn een extra aantekening op je diploma dat je kan krijgen door je keuzevakken en afstudeeronderwerp aan een bepaald thema te binden. Meer informatie kan je vinden op de website van de TU Delft.

Partners