Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Faculteit

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) kent verschillende onderwijsorganen waar je terecht kan met vragen, klachten of feedback over het onderwijs. Daarnaast heb je als student verschillende rechten en plichten binnen de faculteit. 

Studieadviseurs

Onze faculteit kent 3 studieadviseurs, Marian, Pacal en Anneloes. De studieadviseurs zijn er om persoonlijk of studie-gerelateerde onderwerpen van studenten te bespreken. Zij zijn er voor jullie, dus voel je zeker niet bezwaard om allerlei onderwerpen met hun te bespreken.

Je kunt online een afspraak maken of een mail sturen naar studyadvisors-CEG@tudelft.nl. Dit kan een online afspraak zijn of een afspraak op de faculteit. Je kan de drie studieadviseurs vinden in 2.77, 2.77.1 en 2.79. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er van 12:30 tot 13:30 uur een inloop spreekuur in deze kamers op de faculteit. Daarnaast is er op donderdag van 8:00-8:45 uur een online/ telefonisch spreekuur voor korte vragen via Zoom. Is je vraag langer dan 10 minuten? Maak dan liever een afspraak.

Examencommissie

De Examencommissie stelt onder meer de examenuitslagen vast, behandelt individuele aanvragen tot inschaling in de studie (o.a. vrijstellingen) en treedt op als intermediair in geschillen tussen de student en docent. Bij de examencommissie kan je ook terecht als je een aanvraag tot BSA uitstel wilt doen. Een verzoek aan de examencommissie kan ingediend worden door middel van een formulier via deze link. Als je overweegt om een aanvraag of een bezwaar in te dienen, neem dan eerst contact op met de studieadviseurs. Elke woensdag van 12:30-13:30 uur vindt er een online spreekuur plaats voor korte vragen. 

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER)  zijn alle rechten en plichten van studenten en de faculteit/docenten vastgelegd. Het zijn eigenlijk de “wetten” van de opleiding waaraan wordt vastgehouden indien een conflict zich voordoet. Ze worden elk jaar opnieuw vastgesteld en stellen regels waar de opleiding zich aan moet houden. Dit gaat onder andere over de eindtermen van de opleiding, het BSA, regels rondom tentamens, inzagerecht en nakijktermijn. De documenten zijn hier online te vinden.

Faculty Student Council (FSC)

De Faculty Student Council (FSC), voorheen Facultaire Studentenraad (FSR), is het hoogste studenten inspraakorgaan van de faculteit CiTG. Zij behartigt de belangen van de studenten op diverse gebieden zoals beleid van de faculteit, diensten en voorzieningen. In samenwerking met overige studentenorganen levert de FSC een constructieve bijdrage aan de beleidsvorming op faculteitsniveau. De FSC van de faculteit CiTG bestaat uit vijf leden van de opleiding Civiele Techniek en drie leden van de opleiding Applied Earth Sciences. PS heeft ook meestal een zetel binnen de FSC. De FSC heeft vergelijkbare rechten als de OC, waarbij de nadruk van beide organen op andere onderwerpen ligt. De FSC kan altijd worden bereikt via de mail fsr-citg@tudelft.nl. Eens per kwartaal vindt er een overleg plaats tussen alle FSC'en van alle faculteiten waarin vraagstukken omtrent de actuele zaken aanbod komen. Hierin kan makkelijk informatie uit worden gewisseld. Klik hier voor meer informatie over de FSC. 

Opleidingscommissie (OC)

Om studenten meer invloed op de kwaliteit en de inrichting van de opleidingen te geven, is in 1997 in de wet opgenomen dat er voor elke opleiding een Opleidingscommissie (OC) ingesteld moet zijn. De OC bestaat uit 50% studentleden en 50% docentleden. Eén onderwijscommissaris van PS zit hier ook bij. Studenten en docenten kijken heel anders tegen het aangeboden onderwijs aan dan bestuurders, aangezien zij de praktijk van het onderwijs dagelijks meemaken. De taken van de OC zijn afgebakend. De OC brengt advies uit over de OER (onderwijs- en examenregeling) en bespreekt actuele onderwerpen en knelpunten op het gebied van onderwijs. De OC kan tevens uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding. Klik hier voor meer informatie over de OC. 

Kwaliteitszorg

De afdeling Kwaliteitszorg organiseert voor- en nablokken van vakken aan onze faculteit. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, en waar kan dit te verhogen. Als PS zijn wij bij alle voor- en nablokken aanwezig. Voordat het kwartaal begint is er een voorblok bespreking met docenten waar alle deadlines van de vakken naast elkaar worden gelegd om te kijken of er niks overlapt en worden de verbeterpunten van vorig jaar besproken. Na elk kwartaal vinden de nablokken plaats met docenten, Kwaliteitszorg en de Opleidingsdirecteur om alle vakken te evalueren. PS neemt hier studenten mee naartoe die het vak gevolgd hebben. Kwaliteitszorg zorgt er vervolgens voor dat alle feedback en afspraken worden nageleefd door de verantwoordelijke docenten.

Check alle vakevaluaties via de Brigthspace pagina!

Onderwijsorganen binnen de TU Delft

Naast de organen binnen de faculteit, zijn er ook een aantal TU Delft brede instanties die zich inzetten voor studentenrechten. 

  • Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen (VSSD): de VSSD is de grootste lokale studentenvakbond van Nederland. Zij zet zich in voor verbetering omtrent alle ontwikkelingen die studenten aangaan, zoals op het gebied van onderwijs en huisvesting. Daarnaast heeft ze een eigen uitgeverij voor studieboeken en verzorgt zij studentenverzekeringen. Ook heeft de VSSD een studentensteunpunt waar je terecht kan met al je vragen en klachten aangaande studiefinanciering, huurrecht, onderwijsrecht en nog veel meer. VSSD is altijd te bereiken via bestuur@vssd.nl
  • Studentenraad (SR): de Studentenraad is het medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit die de studenten vertegenwoordigt tegenover het College van Bestuur van de universiteit. De SR heeft veelal een adviserende functie, over bijvoorbeeld studiebegeleiding, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Over sommige onderwerpen heeft de SR echter instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het goedkeurt. Op dit moment zijn er twee partijen verkiesbaar voor de SR, te weten ORAS en Lijst Bèta. In totaal bestaat de SR uit tien studentenleden. De verkiezingen voor de Studentenraad vinden elk jaar in mei plaats.

Fraude

Fraude is een veelbesproken onderwerp. Het is erg belangrijk dat alle studenten goed op de hoogte zijn van wat precies fraude is en wat niet. Fraude wordt absoluut niet getolereerd en is zeer schadelijk voor de academische vorming. Er zijn verschillende vormen van fraude; van het afkijken op een tentamen tot het kopiëren van teksten van het internet. Laat je er niet toe verleiden en weerhoud anderen hiervan. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer iemand "meelift" in jouw projectgroep dit ook onder fraude valt?

Partners