Studie maatregelen

Van oudsher is het studierendement van opleidingen aan de TU vrij laag. Slechts 20 % van de studenten haalde de bachelor in 4 jaar. Het college van bestuur wil dit percentage graag verhogen naar 80 %. Hiervoor is er een heel scala aan maatregelen dat de afgelopen jaren is ingevoerd.

Bindend studieadvies (BSA)
Harde Knip
Nieuwe BSc

Bindend studieadvies (BSA)

In 2009/2010 is het BSA voor het eerst ingevoerd. Het bindend studieadvies houdt in dat studenten een aantal ECTS moeten halen in het eerste jaar om verder te mogen gaan met hun studie. In 2009 bedroeg het BSA nog 30 ECTS, in 2012/2013 is dit opgehoogd naar 45 ECTS. De ervaringen zijn positief, elk jaar gaat het percentage studenten dat hun BSA haalt omhoog. De slagingspercentages van afgelopen collegejaar laten zien dat het aantal studenten dat is doorgegaan naar het tweede studiejaar nagenoeg gelijk is gebleven ondanks het feit dat je meer vakken moet halen voor een positief advies. Klik hier voor meer informatie.

Harde Knip

De Harde Knip is ingevoerd in 2010 en houdt in dat studenten hun bachelor volledig afgerond moeten hebben voordat ze aan hun master mogen beginnen. Sinds 2012 is de Harde Knip wettelijk verplicht op alle universiteiten in Nederland. De Harde Knip heeft twee doelen. Als eerste moet het studenten stimuleren hun bachelor sneller af te ronden, als tweede moedigt het studenten aan hun master als een op zichzelf staande opleiding te zien en daardoor een bewustere keuze voor een master maken.

Het is dus alleen mogelijk te starten met een masteropleiding indien je aan alle ingangseisen voldoet. Dus, in ieder geval een volledig bachelordiploma, maar bijvoorbeeld soms ook nog een afgerond schakelprogramma, of bijvoorbeeld Engels op VWO niveau. Terwijl je als student op de goedkeuring van je bachelor wacht, mag je je al wel inschrijven als masterstudent en beginnen met het volgen van mastervakken. Je mag pas mastertentamens maken als je bachelor is goedgekeurd, wat geregeld wordt via dit formulier

Voorgaande jaren konden studenten die het onterecht vinden dat zij nog niet aan hun master mochten beginnen aanspraak maken op de hardheidsclausule (met enkele openstaande vakken toch aan de master beginnen). Door het vervallen van het wettelijke toelatingsrecht is dit niet meer mogelijk. Ga er dus van uit dat je echt al je vakken moet halen voordat je aan je master kan beginnen.

Er kunnen schrijnende, uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan, waardoor je niet kunt voldoen aan de eisen van de harde knip. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om bij de examencommissie een verzoek in te dienen voor een extra herkansing. Wanneer dit verzoek wordt geaccepteerd is het hierdoor mogelijk om versneld een openstaand vak te kunnen halen en daarmee de vertraging te kunnen beperken. Iedereen kan ten alle tijden een verzoek indienen bij de examencommissie voor zo’n extra herkansing. Wees er wel van bewust dat een extra herkansing alleen wordt toegestaan wanneer er sprake is van speciale omstandigheden. 

Meer informatie:
Heb je nog vragen over de Harde Knip, kijk dan op de website (www.hardeknip.tudelft.nl), blackboard of raadpleeg de studieadviseurs via e-mail of tijdens het dagelijkse inloopspreekuur.

Karel Karsen
Stevinweg 1, kamer HG 2.77.1
T| (015) 278 3337
E: K.O.Karsen@tudelft.nl.

Pascal de Smidt
Stevinweg 1, kamer HG 2.79
T| (015) 278 1068
E: P.deSmidt@tudelft.nl

Nieuwe BSc

De meest ingrijpende maatregel om het studiesucces te verhogen is de herziening van het bachelor curriculum. De nieuwe bachelor is in 2013/2014 ingevoerd. De invoering is in één keer gebeurd, wat inhoudt dat iedere bachelor student het afgelopen jaar de oude vakken met een overgangsregeling heeft kunnen herkansen en komend jaar volledig overstapt op het nieuwe curriculum.

Uitgangspunten

Het curriculum is opgesteld aan de hand van een aantal uitgangspunten:

 • Minder vakken: je hebt minder vakken tegelijk, maar deze vakken worden wel groter.
 • Een betere spreiding van de studielast over het kwartaal
 • Meer tussentijds toetsen: elk kwartaal wordt minstens één vak tussentijds afgerond met deeltoetsen, dus je hebt maximaal 2 reguliere tentamens tijdens de tentamenperiode. Hierdoor gaat de tentamendruk omlaag waardoor je beter kan presteren voor de tentamens die je hebt.
 • Er komt een nieuw vak voor practische vaardigheden: de bouwplaats.

Programma

Voor de eerste twee jaar is elk kwartaal als volgt opgebouwd:
1.     Een wiskundevak van 3 ECTS
2.     Een fundamenteel vak (mechanica, dynamica, etc.) van 5 ECTS
3.     Een toegepast vak, meestal inleidend op een masterrichting van 5  ECTS
4.     De bouwplaats van 2 ECTS

Bouwplaats
Dit is een compleet nieuw vak. Het is bedoeld om de theorie uit je andere vakken te integreren met practische vaardigheden. Dit vak bestaat uit 8 practicummiddagen per kwartaal, die je van tevoren moet voorbereiden. Er is verder geen tentamen. De onderwerpen die aan bod komen in de bouwplaats zijn onder andere presentatietechniek, onderzoeksvaardigheden, technisch tekenen, verschillende tekenprogramma’s, programmeren en experiment. Je leert hier dus allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor een civiel ingenieur.

In het tweede jaar zijn de kwartalen bovendien thematisch ingedeeld, afgewisseld een nat en een droog blok. Het derde jaar staat in het teken van keuzevrijheid. Er zijn twee verplichte vakken, en verder mag je zelf je minor, drie specialisatievakken en je bachelor eindwerk kiezen. Door het kleinere aantal vakken en de thematische indeling zijn er duidelijkere  leerlijnen in het programma. Hierdoor is het een stuk studeerbaarder dan het huidige curriculum en wordt het makkelijker om nominaal te blijven lopen.

Overgangsregelingen 

Voor iedereen die al wel begonnen is aan zijn bachelor, maar hem in 2012-2013 nog niet heeft afrond is er de overgangsregeling. In het kort houdt deze in dat er een lijst met verplichte vakken is opgesteld die je moet halen voor je bachelordiploma. Deze lijst bestaat uit equivalente vakken uit de oude en nieuwe bachelor, waarvan je dan één moet hebben gehaald. Voor alle vakken uit het vorige curriculum die in het nieuwe huidige corriculum niet terugkomen in dezelfde vorm zijn afgelopen jaar 2013-2014 nog twee herkansingen aangeboden, met uitzondering van de projecten en experiment. Het kan zijn dat je alle verplichte vakken hebt gehaald, maar dat dit samen geen 180 ECTS zijn. Dit komt door verandering in studiepunten ten opzichte van het oude curriculum. In dat geval moet je je punten aanvullen met keuzevakken. Op advies van PS is er ook een tool gemaakt waarin je aan kan klikken welke vakken je al hebt gehaald. De tool geeft dan aan welke nieuwe vakken je nog moet doen om je bachelor te halen. De overgangsregeling en deze tool staan in de community op Blackboard, zie volgende kopje.

Meer informatie

Op Blackboard is er een pagina met alle informatie over de nieuwe bachelor, hier staat onder andere de overgangsregeling, een lijst met veel gestelde vragen en een tool waarmee je kan kijken welke vakken je nog moet volgen na dit jaar. Je kan deze pagina vinden vanaf je Blackboard homepage onder het kopje My Organisations -> Mijn CT -> Nieuwe Bsc. We raden iedereen aan op deze pagina te kijken. Als je daarna nog vragen hebt, ga dan vooral langs bij de studieadviseur. Als je klachten of opmerkingen hebt kan je altijd langskomen bij PS, wie weet kunnen wij je helpen.

Sponsoren

 • Continu
 • Deltares
 • VolkerWessels
 • Ballast Nedam
 • ZRI
 • Tideway
 • Arthe Civil & Structure
 • Arcadis

Realisatie: verenigingenweb