Rechten & Plichten

OER en UR
Examencommissie
Harde Knip
VSSD
Fraude

OER en UR

De OER (onderwijs- en examenregeling) en de UR (uitvoeringsregeling) zijn de “wetten” van de opleiding. Ze worden elk jaar opnieuw vastgesteld en stellen regels waar de opleiding zich aan moet houden. In de OER staan de algemene regels en doelen vastgelegd. Dit gaat onder andere over de eindtermen van de opleiding, het BSA, en regels rondom tentamens. In de UR worden zaken, genoemd in de OER, verder gespecificeerd. Hierin staat onder andere het programma van de opleiding, voor welke vakken welke ingangseisen gelden, het Honours Programme en de overgangsregeling van bachelor herzieningen.

De documenten zijn hier online vinden.

Examencommissie

De Examencommissie stelt onder meer de examenuitslagen vast, behandelt individuele aanvragen tot inschaling in de studie (o.a. vrijstellingen) en treedt op als intermediair in geschillen tussen de student en docent. Een verzoek aan de examencommissie kan ingediend worden door middel van een formulier op de studentenportal. Er zijn drie soorten formulieren; (1) voor een herkansing, (2) voor een vrijstelling, en (3) voor overige verzoeken. Dit formulier mail je, ingevuld, naar BoardofExaminers-CEG@tudelft.nl. Als je overweegt om een aanvraag of een bezwaar in te dienen, neem dan eerst contact op met de studieadviseur.

Brieven gericht aan de examencommissie dienen voorzien te zijn van studienummer, naam, adres en handtekening en moeten uiterlijk acht werkdagen voor de commissievergadering digitaal ingeleverd zijn. 

Harde Knip

De Harde Knip is ingevoerd in 2010 en houdt in dat studenten hun bachelor volledig afgerond moeten hebben voordat ze aan hun master mogen beginnen. Sinds 2012 is de Harde Knip wettelijk verplicht op alle universiteiten in Nederland. De Harde Knip heeft twee doelen; (1) het stimuleren van studenten om hun bachelor sneller af te ronden, en (2) het aanmoedigen van studenten om hun master als een op zichzelf staande opleiding te zien en daardoor een bewustere keuze voor een master te maken.

Het is dus alleen mogelijk te starten met een masteropleiding indien je aan alle ingangseisen voldoet. Dus, in ieder geval een volledig bachelordiploma, maar bijvoorbeeld soms ook nog een afgerond schakelprogramma, of bijvoorbeeld Engels op VWO niveau. Terwijl je als student op de goedkeuring van je bachelor wacht, mag je je al wel inschrijven als masterstudent en beginnen met het volgen van mastervakken. Je mag pas mastertentamens maken als je bachelor is goedgekeurd, wat geregeld wordt via dit formulier

Voorgaande jaren konden studenten die het onterecht vinden dat zij nog niet aan hun master mochten beginnen, aanspraak maken op de hardheidsclausule (met enkele openstaande vakken toch aan de master beginnen). Door het vervallen van het wettelijke toelatingsrecht is dit niet meer mogelijk. Ga er dus van uit dat je echt al je vakken moet halen voordat je aan je master kan beginnen.

Er kunnen schrijnende, uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan, waardoor je niet kan voldoen aan de eisen van de harde knip. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om bij de examencommissie een verzoek in te dienen voor een extra herkansing. Wanneer dit verzoek wordt geaccepteerd, is het hierdoor mogelijk om versneld een openstaand vak te kunnen halen en daarmee de vertraging te kunnen beperken. Iedereen kan te allen tijde een verzoek indienen bij de examencommissie voor een dergelijke extra herkansing. Wees er wel van bewust dat een extra herkansing alleen wordt toegestaan wanneer er sprake is van speciale omstandigheden. 

Meer informatie

Heb je nog vragen over de Harde Knip, kijk dan op de BrightSpace of raadpleeg de studieadviseurs via e-mail of tijdens het dagelijkse inloopspreekuur.

Karel Karsen
Stevinweg 1, kamer HG 2.77.1
T (015) 27 85742
E K.O.Karsen@tudelft.nl.

Pascal de Smidt
Stevinweg 1, kamer HG 2.77
T (015) 27 85742
E P.deSmidt@tudelft.nl

Anneloes Klapwijk
Stevinweg 1, kamer HG 2.79
T (015) 27 85742
Anneloes.Klapwijk@tudelft.nl

Fraude

Fraude is een veelbesproken onderwerp. Het is erg belangrijk dat alle studenten goed op de hoogte zijn van wat precies fraude is en wat niet. Fraude wordt absoluut niet getolereerd en is zeer schadelijk voor de academische vorming. Er zijn verschillende vormen van fraude; van het afkijken op een tentamen tot het kopieren van teksten van het internet. Laat je er niet toe verleiden en weerhoud anderen hiervan.

Wist je bijvoorbeeld dat wanneer iemand "meelift" in jouw projectgroep dit ook onder fraude valt? En wist je dat je deze persoon anoniem kan aangeven zodat het meeliften op jouw werk stopt? Wanneer je iemand verdenkt van fraude kan je dit melden bij de opleidingsdirecteur Tjerk Zitman of bij de studieadviseurs. Dit kan je ook anoniem.

Sponsoren

  • Sweco
  • Royal Haskoning DHV
  • JELMER
  • KIVI
  • Mourik Infra
  • Rijkswaterstaat
  • DEME
  • Tensar

Realisatie: verenigingenweb