Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Organisaties en Raden

Onderwijsduo | Opleidingscommissie | Facultaire Studentenraad | Studentenraad | SVR-O

Onderwijsduo

Het Gezelschap "Practische Studie" heeft twee onderwijscommissarissen die zich gedurende het hele jaar inzetten voor verbetering van het onderwijs aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Om dit te bewerkstelligen, nemen zij deel in raden en commissies waarin tevens docenten, de kwaliteitszorgmanager en de opleidingsdirecteur aanwezig zijn. Bij deze raden zorgt PS dat de mening van de studenten op het gebied van onderwijs goed gerepresenteerd wordt. De taken van de onderwijscommissarissen zijn onder te verdelen in verschillende onderwerpen. Uiteraard zal per jaar de nadruk liggen op andere aspecten, wat afhankelijk is van het beleid van het bestuur en waar het meeste behoefte aan is. Verder begeleiden zij de onderwijscommissies. Samen schrijven zij van elk vak een vakevaluatie die vervolgens tijdens een nablok bespreking worden besproken met de docenten en de afdeling Kwaliteitszorg. Hier worden verbeterpunten afgesproken voor het volgende jaar. Voor het blok begint is er een voorblok bespreking waar alle deadlines van de vakken naast elkaar worden gelegd om te kijken of er niks overlapt en of alles geregeld is.

Studenten kunnen bij PS altijd terecht voor klachten en opmerkingen. Uiteraard is een van de belangrijkste taken van de commissarissen onderwijs het doorspelen van deze klachten. PS doet altijd haar best de student te vertegenwoordigen. Indien er nieuwe regelgevingen, plannen en besluiten zijn zorgt het onderwijsduo ervoor dat deze informatie bij de studenten terechtkomt. Elk semester controleert PS de college- en tentamenroosters op volledigheid en studeerbaarheid.

Als je als student ergens ontevreden over bent kan je altijd langskomen bij PS, wij proberen je klacht dan op te lossen. Daarnaast kijken wij naar het aantal klachten dat we binnenkrijgen om te weten bij hoeveel studenten een probleem leeft. Verder kan je mailen naar bachelor-ps@tudelft.nl of master-ps@tudelft.nl of het klachtenformulier invullen op de website.

Jaarcommissies

Om zich in zetten voor de belangen van de student, is het voor de commissarissen onderwijs van groot belang te weten wat er allemaal speelt onder de studenten. Daarbij worden zij ondersteund door de jaarcommissies van PS, die, naast dat ze een makkelijk aanspreekpunt zijn voor andere studenten, alle vakken kritisch volgen.

Aan het einde van de periodes evalueren zij alle vakken en tentamens. Daarna wordt bij de nablokbesprekingen het gesprek aangegaan met de docenten en de faculteit om samen verbeterpunten op te stellen voor het volgende jaar. De jaarcommissies hebben ook een belangrijke taak in het doorspelen van informatie van studenten/docenten en dat door te geven naar de andere partij. Dus mocht je zitten met een klacht, vraag of opmerking stap dan vooral af op iemand van een jaarcommissie. Hij/zij zal je vaak goed kunnen helpen.

PS heeft de volgende jaarcommissies:

  • Eerstejaars commissie (EJC)
  • Tweedejaars commissie (TJC)
  • Derdejaars commissie (DJC)
  • Schakelprogramma commissie (SchakelCie)

Opleidingscommissie (OC) 

Om studenten meer invloed op de kwaliteit en de inrichting van de opleidingen te geven, is in 1997 in de wet opgenomen dat er voor elke opleiding een opleidingscommissie (OC) ingesteld moet zijn. De OC bestaat uit 50% studentleden en 50% docentleden. De onderwijscommissarissen van PS zitten hier ook bij. Studenten en docenten kijken heel anders tegen het aangeboden onderwijs aan dan bestuurders, daar zij de praktijk van het onderwijs dagelijks meemaken.

De taken van de OC zijn afgebakend. De OC brengt advies uit over de OER (onderwijs- en examenregeling) en bespreekt actuele onderwerpen en knelpunten op het gebied van onderwijs. De OC kan tevens uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding. Het onderwijsduo maakt deel uit van de OC.

Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste studenten inspraakorgaan van de faculteit CiTG. Zij behartigt de belangen van de studenten op diverse gebieden zoals beleid van de faculteit, diensten en voorzieningen. In samenwerking met overige studentenorganen levert de FSR een constructieve bijdrage aan de beleidsvorming op faculteitsniveau. De FSR van de faculteit CiTG bestaat uit vijf leden van de opleiding Civiele Techniek, waarvan één afkomstig is van PS, en drie leden van de opleiding Applied Earth Sciences. De FSR heeft vergelijkbare rechten als de OC, waarbij de nadruk van beide organen op andere onderwerpen ligt. De FSR kan altijd worden bereikt via de mail fsr-citg@tudelft.nl.

Eens per kwartaal vindt er een overleg plaats tussen alle FSR'en van alle faculteiten waarin vraagstukken omtrent de actuele zaken aanbod komen. Hierin kan makkelijk informatie uit worden gewisseld. PS heeft ook ieder jaar een zetel binnen de FSR.

Studentenraad

De Studentenraad (SR) is het medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit die de studenten vertegenwoordigt tegenover het College van Bestuur van de universiteit. De SR heeft veelal een adviserende functie, over bijvoorbeeld studiebegeleiding, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Over sommige onderwerpen heeft de SR echter instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het goedkeurt.

ORAS & Lijst Bèta

Op dit moment zijn er twee partijen verkiesbaar voor de SR, te weten ORAS en Lijst Bèta. In totaal bestaat de SR uit tien studentenleden, waarbij ORAS momenteel zeven zetels bezet en Lijst Bèta drie. De verkiezingen voor de Studentenraad vinden elk jaar in mei plaats.

SVR(-O)

SRV(-O) staat voor Studieverenigingenraad(-Onderwijs). Iedere maand vindt er een overleg plaats waar de commissarissen onderwijs van alle studieverenigingen en enkele informanten aanwezig zijn. Het in groepsverband bespreken van vraagstukken omtrent de actuele onderwijszaken levert veelal een nieuwe frisse blik op de situatie, en regelmatig ook nieuwe samenwerkingspartners. 

VSSD

De VSSD is de grootste lokale studentenvakbond van Nederland. Zij zet zich in voor verbetering omtrent alle ontwikkelingen die studenten aangaan, zoals op het gebied van onderwijs en huisvesting. Daarnaast heeft ze een eigen uitgeverij voor studieboeken en verzorgt zij studentenverzekeringen. Ook heeft de VSSD een studentensteunpunt waar je terecht kan met al je vragen en klachten aangaande studiefinanciering, huurrecht, onderwijsrecht en nog veel meer.

Het steunpunt is altijd te bereiken via steunpunt@vssd.nl.

Partners