Organisaties & Raden

Het Gezelschap "Practische Studie" heeft twee onderwijscommissarissen, Paulina Kindermann (Commissaris Onderwijs Bachelor) en Gijs Hendrickx (Commissaris Onderwijs Master), die zich gedurende het hele jaar inzetten voor verbetering van het onderwijs aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Om dit te bewerkstelligen, nemen zij deel in raden en commissies waarin tevens docenten, de kwaliteitszorgmanager en de opleidingsdirecteur aanwezig zijn. Bij deze raden zorgt PS dat de mening van de studenten op het gebied van onderwijs goed gerepresenteerd wordt. De taken van de onderwijscommissarissen zijn onder te verdelen in verschillende onderwerpen. Uiteraard zal per jaar de nadruk liggen op andere aspecten, wat afhankelijk is van het beleid van het bestuur en waar het meeste behoefte aan is.

Opleidingscommissie
Facultaire Studentenraad
Studentenraad
ORAS & Lijst Beta
Disputen
SVR-O

Opleidingscommissie (OC) 

Om studenten meer invloed op de kwaliteit en de inrichting van de opleidingen te geven, is in 1997 in de wet opgenomen dat er voor elke opleiding een opleidingscommissie (OC) ingesteld moet zijn. De OC bestaat uit 50% studentleden en 50% docentleden. Studenten en docenten kijken heel anders tegen het aangeboden onderwijs aan dan bestuurders, daar zij de praktijk van het onderwijs dagelijks meemaken.

De taken van de OC zijn afgebakend. De OC brengt advies uit over de OER (onderwijs- en examenregeling) en bespreekt actuele onderwerpen en knelpunten op het gebied van onderwijs. De OC kan tevens uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding.

Daar PS middels evaluaties en klachten een duidelijke mening heeft over de opleiding, is het haar taak om een mening te vormen rondom ingebrachte stukken en zelf stukken in te brengen. Jaarlijks vinden er zo’n 8 OC-vergaderingen plaats. De studentleden van de OC hebben voor elke officiële OC vergadering een voorvergadering om hun mening te definiëren. Enkele actueel besproken onderwerpen tijdens deze OC vergaderingen zijn o.a het huidige curriculum, het nieuwe curriculum, de Harde Knip en het Bindend Studie Advies. Ook houdt de OC haar ogen open voor eventuele nieuwe onderwijsvormen.

Dit jaar heeft Gijs Hendrickx namens PS een zetel in de OC.

Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste studenten inspraakorgaan van de faculteit CiTG. Zij behartigt de belangen van de studenten op diverse gebieden zoals beleid van de faculteit, diensten en voorzieningen. In samenwerking met overige studentenorganen levert de FSR een constructieve bijdrage aan de beleidsvorming op faculteitsniveau. De FSR van de faculteit CiTG bestaat uit vijf leden van de opleiding Civiele Techniek, waarvan één afkomstig is van PS, en drie leden van de opleiding Applied Earth Sciences. De FSR kan altijd worden bereikt via de mail (fsr-citg@tudelft.nl).

De FSR heeft vergelijkbare rechten als de OC, waarbij de nadruk van beide organen op andere onderwerpen ligt. Zo heeft de FSR het informatierecht, wat betekent dat zij te allen tijde op de hoogte gesteld moeten worden van alle dingen die spelen op de faculteit. Dit is voor PS uiteraard een zeer belangrijke informatiebron. Ook heeft de FSR het instemmingsrecht, wat betekent dat de reeds eerder genoemde OER vóór publicatie eerst goedgekeurd moet worden door de raad. 

Eens per kwartaal vindt er een overleg plaats tussen alle FSR'en van alle faculteiten waarin vraagstukken omtrent de actuele zaken aanbod komen. Hierin kan makkelijk informatie uit worden gewisseld.

Dit jaar heeft Jorik Grolle namens PS een zetel in de FSR. 

Studentenraad

De Studentenraad (SR) is het medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit die de studenten vertegenwoordigt tegenover het College van Bestuur van de universiteit. De SR heeft veelal een adviserende functie, over bijvoorbeeld studiebegeleiding, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Over sommige onderwerpen heeft de SR echter instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het goedkeurt.

ORASLijst Bèta

Op dit moment zijn er twee partijen verkiesbaar voor de SR, te weten ORAS en Lijst Bèta. In totaal bestaat de SR uit tien studentenleden, waarbij ORAS momenteel zeven zetels bezet en Lijst Bèta drie. De verkiezingen voor de Studentenraad vinden elk jaar in mei plaats.

Disputen

Naast Het Gezelschap "Practische Studie" herbergt de faculteit CiTG een aantal disputen die gekoppeld zijn aan een afstudeerrichting of vakgroep. Zij evalueren de vakken van de eigen masterrichting en organiseren hun eigen activiteiten. PS heeft contact met deze disputen via onder andere het disputenoverleg.       

De masteropleidingen Civil Engineering (CE), Construction Management and Engineering (CME), Transport, Infrastructure & Logistics (TIL) en Offshore & Dredging Engineering (ODE) hebben de volgende disputen:

 • CME
  Dispuut voor masterstudenten Construction Management and Engineering (CME)
   
 • Dispuut Verkeer
  Dispuut voor masterstudenten Transport & Planning (T&P) en Transport, Infrastructure & Logistics (TIL)
   
 • DOT
  Dispuut voor masterstudenten Offshore & Dredging Engineering (ODE)
 • De Ondergrondse
  Dispuut voor masterstudenten Geo-Engineering (GE)
   
 • LG Snellius
  Dispuut voor masterstudenten Geoscience and Remote Sensing (GRS)
   
 • U-BASE
  Dispuut voor masterstudenten Building Engineering (BE) en Structural Engineering (SE)
   
 • Het Waterbouwdispuut
  Dispuut voor masterstudenten Hydraulic Engineering (HE)
   
 • Dispuut Watermanagement
  Dispuut voor masterstudenten Watermanagement (WM) en Environmental Engineering (EE)

Het contact van PS met de disputen gaat dit jaar via Gijs Hendrickx (Commissaris Onderwijs Master). 

SVR(-O)

SRV(-O) staat voor Studieverenigingenraad(-Onderwijs). Iedere maand vindt er een overleg plaats waar de commissarissen onderwijs van alle studieverenigingen en enkele informanten aanwezig zijn. Het in groepsverband bespreken van vraagstukken omtrent de actuele onderwijszaken levert veelal een nieuwe frisse blik op de situatie, en regelmatig ook nieuwe samenwerkingspartners. 

Sponsoren

 • Jelmer
 • Tideway
 • LievenseCSO
 • Sweco
 • Dura Vermeer
 • Ballast Nedam
 • Continu
 • Allseas

Realisatie: verenigingenweb