Master

Master Civil Engineering (CE), bestaande uit de tracks:

Master Construction Management and Engineering (CME)

Master Offshore & Dredging Engineering (ODE)

Master Transport, Infrastructure and Logistics (TIL)

Annotaties voor bovenstaande masters:

                                                                                                                               

Civil Engineering (CE)

Met een bacheloropleiding Civiele Techniek word je tot maar liefst 48 masteropleidingen toegelaten. Hier zitten de masteropleidingen bij van onze eigen faculteit en masteropleidingen van andere faculteiten en universiteiten. Daarnaast kun je door middel van het volgen van een schakelprogramma instromen in een groot aantal andere masters. De meest gekozen masters staan op deze pagina beschreven. Op Collegerama zijn alle mastervoorlichtingen van de faculteit te vinden.

De meest voor de hand liggende masterkeuze na de bachelor Civiele Techniek is de master Civil Engineering. Deze master is verdeeld in acht tracks, die vaak als losse masters benoemd worden. In de bachelor zijn een aantal specialisatievakken die aansluiten bij de tracks binnen de master Civil Engineering, zie Specialisatievakken.

Building Engineering (BE)

De mastertrack Building Engineering biedt een breed onderwijsprogramma. Dit omvat alle aspecten die van belang zijn tijdens de gehele levensduur van gebouwen, vanaf de eerste planvorming via de gebruiksfase tot en met de herbestemming en sloop. De nadruk ligt op het technisch en constructief functioneren van gebouwen. De beginselen van architectonisch ontwerpen komen echter ook aan de orde. In de praktijk zul je als civiel ingenieur namelijk vaak samenwerken met architecten. Het is dan belangrijk dat je kennis hebt van elkaars vakgebied. Als bijvoorbeeld een draagconstructie zichtbaar is, zul je samen met een architect naar een oplossing moeten zoeken, die zowel constructief als architectonisch aantrekkelijk is.

De track Building Engineering heeft twee richtingen waarin jij je kunt specialiseren:

 • Building Technology and Physics;
 • Structural Design.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
U-BASE

​Environmental Engineering (EE)

De mastertrack Environmental Engineering is een multidisciplinaire track die bestaat uit ontwerp en onderzoek naar milieutechnische processen, natuurlijke systemen en begrip van de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Ook wordt er gekeken naar kringloopsluiting, (bio)chemische en fysische processen. De mastertrack is nog nieuw (sinds collegejaar 2016-2017) en de precieze relatie tot de mastertrack Watermanagement zal spoedig geëvalueerd worden. Dit zal geen invloed hebben op de waarde van de track!

De track Environmental Engineering bestaat uit twee specialisaties:

 • Science;
 • Technology.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Watermanagement

Geo-Engineering (GE)

In de mastertrack Geo-Engineering leer je hoe je de ondergrond kunt onderzoeken en karakteriseren. Daarnaast zal je gaan begrijpen hoe je deze informatie kunt gebruiken voor het ontwerpen van constructies in, op en met de grond. Ook komen de risico's die kleven aan deze constructies aan bod, welke vaak significant zijn. Uiteindelijk begint het allemaal met een goede fundering; daar kan je op bouwen!

De track Geo-Engineering is niet onderverdeeld in specialisaties, maar heeft een klein half jaar aan vrije ruimte (24 EC). Hierin kan je zelf kiezen waar jij je in wilt specialiseren.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
De Ondergrondse

Geosciences & Remote Sensing (GRS)

Bij de mastertrack Geoscience & Remote Sensing draait het allemaal om de befaamde woorden meten = weten; hoe kunnen wij onze data nog betrouwbaarder maken? Het verschilt van bodemmetingen tot satelietbeelden omzetten in nuttige, waardevolle data. Bij deze track draait het allemaal om het verkrijgen van de passende data om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zonder deze tak van civiele techniek kan de rest niet functioneren!

Deze mastertrack is verdeeld in drie specialisaties:

 • Geophysics;
 • Atmospheric Sciences;
 • Geodesy and Remote Sensing.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
LG Snellius

Hydraulic Engineering (HE)

Binnen deze mastertrack leer je hoe je complexe problemen binnen de vloeistofmechanica en andere basisdisciplines aanpakt en de ontwikkelde technieken in de praktijk brengt. De nadruk hierbij ligt op het gebruik en ontwikkelen van computermodellen, laboratoriumexperimenten en veldmetingen. Verder leer je hoe waterbouwkundige constructies, zoals sluizen, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, worden ontworpen. Naast deze harde constructies, zijn ook de natuurlijke verdedigingen onderdeel van deze track; Building with Nature.

Binnen de mastertrack Hydraulic Engineering kanje kiezen uit vier verschillende specialisaties:

 • Coastal Engineering;
 • Rivers, Ports and Waterways;
 • Environmental Fluid Mechanics;
 • Hydraulic Structures and Flood Risk.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
Het Waterbouwdispuut

Structural Engineering (SE)

Constructies zoals bruggen, flats, tunnels en stormvloedkeringen mogen natuurlijk niet instorten of omvallen. Ze mogen ook niet teveel doorbuigen of vervelend trillen. Bovendien moeten ze vaak langer dan 100 jaar mee gaan zonder veel onderhoud. In de mastertrack Structural Engineering leer je berekenen welke doorbuiging we kunnen verwachten, of een constructie zal uitknikken, of de sterkte voldoende zal zijn, enzovoort. Centraal daarbij staan fysische modellen van constructies, van materialen en van belastingen. Je leert om deze modellen op te stellen, te controleren en toe te passen. 

De master track Structural Engineering biedt zes verschillende specialisaties aan:

 • Structural Mechanics;
 • Concrete Structures;
 • Steel and Timber Constructions;
 • Materials & Environment;
 • Road and Railway Engineering;
 • Hydraulic Structures.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
U-BASE

Transport & Planning (T&P)

Binnen de mastertrack Transport & Planning staan kwantitatieve benaderingen van infrastructurele planning centraal en de analyse van systemen voor personentransport en voor weg- en railverkeer. Het programma biedt een uitdagende combinatie van beroepspraktijk en state-of-the-art onderzoek. T&P-ingenieurs werken bijvoorbeeld aan slimme manieren om verkeersstromen te beheersen en congestie te voorkomen, ontwerpen openbaarvervoerssystemen of ontwikkelen infrastructurele plannen. Kenmerkend voor de onderwerpen waaraan ze werken is dat deze vaak dagelijks in het nieuws zijn en hoog op de politieke agenda staan.

Het curriculum van de mastertrack zal veranderd worden; de planning is deze vanaf volgend collegejaar (2018-2019) in te laten gaan. Deze nieuwe versie van de mastertrack zal verdeeld zijn drie specialisaties:

 • Transport Networks;
 • Traffic Systems;
 • Public Transport and Rail Systems.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Verkeer

Water Management (WM)

De mastertrack Water Management richt zich op het begrijpen van natuurlijke oppervlakte- en grondwaterstromen en het beheren, beheersen en benutten van waterstromen voor de samenleving. Daarbij gaat het zowel om grond- en oppervlaktewater, als om neerslag en afvalwater. Bovendien kijk je bij Watermanagement niet alleen naar de hoeveelheid water, maar ook naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Binnen deze track wordt veel aandacht besteed aan modelleren, labarotoriumwerk, veldwerk en onderzoek met proefinstallaties.

De mastertrack Water Management biedt de volgende specialisaties aan: 

 • Urban Water Engineering;
 • Hydrology;
 • Water Resources Engineering.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Watermanagement

                                                                                                                               

Construction Management and Engineering (CME)

De masteropleiding Construction Management and Engineering biedt een breed spectrum aan vakken gericht op de groeiende behoefte aan hervormingen in de bouw. De opleiding bereidt de student voor op een leven in de dynamische omgeving van de bouw door te focussen op de kennis van onder andere processen, lifecycle en risicomanagement en contracten.

De master CME wordt ondersteund vanuit drie verschillende faculteiten: Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), Bouwkunde (BK) en Techniek, Bestuur en Management (TBM). Verder is de master niet verdeeld in tracks, maar zijn er wel globale specialisaties binnen het vakgebied:

 • Project Management;
 • Asset Management;
 • Infrastructure and Environment;
 • Legal and Finance.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
CME Dispuut

                                                                                                                               

Offshore & Dredging Engineering (ODE)

Offshore ingenieuws ontwerpen constructies zoals vaste en drijvende platforms voor de olie- en gasindustrie, onderzeese pijpleidingen en andere onderwater-apparatuur voor deze sector. Een ander belangrijk onderdeel is het ontwerp van bagger materieel voor landaanwinning, het onderhoud en het herstel van ingebedde delfstoffen in diepzee-locaties. Verder is ook het ontwerpen van offshore windparken onderdeel van offshore engineering. Deze duurzame tak binnen offshore komt steeds meer in opkomst. Offshore & Dredging Engineers zijn de mensen die faciliteiten ontwerpen voor de 70% van de het aardoppervlak dat geen land is.

De master Offshore & Dredging Engineering is een samenwerking tussen de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Deze master is verdeeld in vier specialisaties:

 • Bottom Founded Offshore Structures, Arctic & Wind;
 • Dredging Engineering;
 • Floating Offshore Structures;
 • Structural Analysis & Design.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Offshore Technology

                                                                                                                               

Transport, Infrastructures and Logistics (TIL)

De master Transport, Infrastructures and Logistics biedt vakken die kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen op het gebied van verkeer (de bewegingen van voertuigen), transport (de bewegingen van mensen en goederen), infrastructuur (wegen, spoorwegen en havens) en logistiek (de organisatie achter al deze bewegingen).

De master wordt aangeboden vanuit drie faculteiten; Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) en Techniek, Bestuur en Management (TBM). De master TIL bestaat uit vier specialisaties:

 • Policy: Infrastructure, Planning and Environment;
 • Design: Transport Systems and Networks;
 • Operations: Traffic, Technology and Control;
 • Engineering: Transport, Logistics and Supply Chains.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Verkeer

                                                                                                                               

Annotaties

Naast je reguliere masterprogramma kan je ook annotaties doen. Annotaties zijn een extra aantekening op je diploma dat je kan krijgen door je keuzevakken en afstudeeronderwerp aan een bepaald thema te binden. In het Implementation Regulations (IR) voor de Master of Science Civil Engineering zijn de precieze voorwaarden te vinden, lees deze goed door als je geïnteresseerd bent in een annotatie. Hieronder volgt een lijstje met annotaties die je in de masters AES, CE, CME, ODE en TIL kan volgen met een korte toelichting. 

Technology in Sustainable Development

Doelgroep AES, CE, CME, TIL
Coördinator  Dr.ir. Maurits Ertsen, Dr. Henk Jonkers
Inhoud Verbredende en verdiepende kennis opdoen over duurzame ontwikkeling en technologie.
Naast het 5 ECTS vak WM0939TU Engineering for Sustainable Development, kies je nog 10 ECTS uit Cluster A - Design, analysis and tools en Cluster B - Organisation and society. Van elk cluster dien je ten minste 3 ECTS te kiezen. 
Meer info TiSD

Entrepreneurship 

Doelgroep AES, CE, CME, TIL
Coördinator  Boukje Vastbinder
Inhoud Studenten worden getraind om 'entrepreneurial' te worden. Ondernemerschap kan betekenen: je eigen bedrijf beginnen, innovaties in bestaande bedrijven, take-overs, spin-outs, etc. 
Voor deze annotatie dien je 15 ECTS te kiezen uit een lijstje ondernemerschap keuzevakken, waarvan 10 ECTS extracurriculair. Deze annotatie moet van te voren goedgekeurd worden door de examencommissie of door een coördinator van het Delft Centre for Entrepreneurship.
Meer info Entrepreneurship

Urban Planning and Engineering ("Stadsingenieur") 

Doelgroep CE
Coordinator   n.v.t.
Inhoud Deze annotatie bestaat uit 20 ECTS keuzevakken op het gebied van Urban and Regional Planning, Infrastructure Planning, Real Estate, Site Development, Land Clearing en Urban Civil Engineering.
Meer info n.v.t.

Infrastructure Planning and Environmental Engineering ("Infrastructuur en Milieu")

Doelgroep CE, TIL
Coördinator  n.v.t.
Inhoud Deze annotatie bestaat uit 20 ECTS keuzevakken op het gebied van Infrastructure Planning, Regional Planning, Environmental Engineering, Cost Benefit Analysis, Risk Analysis, Financial Engineering, Policy and Decision Making en Project and Process Management.
Meer info n.v.t.

 Integral Design Management (IDM / DIMI)

Doelgroep CE, CME, ODE, TIL
Coordinator  Dr. Sander van Nederveen, Prof. Rogier Wolfert
Inhoud Integreer technologie en management met deze annotatie.
8 ECTS bestaat uit verplichte vakken (Infrastructure Management en Intregral Design and Management), 6 ECTS uit een lijst keuzevakken. Daarnaast moet de student een Multidisciplinair Project kiezen met als onderwerp Integral Design Management.
Meer info IDM

Railway Systems 

Doelgroep CE (SE en T&P met een focus op Railway), TIL
Coördinator  rail@tudelft.nl
Inhoud Speciaal ontwikkelde annotatie om wetenschappelijk onderwezen ingenieurs kennis bij te brengen over het hele railweg systeem om toekomstige rail uitdagingen aan te gaan. 
8 ECTS bestaat uit verplichte vakken (Railway Operations and Control en Elements of Railway Engineering), 14 ECTS uit een lijst keuzevakken. 
Meer info Rail

Sponsoren

 • Dura Vermeer
 • Royal Haskoning DHV
 • BAM
 • Gemeente Amsterdam
 • Ballast Nedam
 • Heijmans
 • Enginear
 • JELMER

Realisatie: verenigingenweb