Master Civiele Techniek

Algemeen
Building Engineering
Construction Management and Engineering (CME)
Environmental Engineering
Geo-Engineering
Geosciences & Remote Sensing
Hydraulic Engineering
Offshore & Dredging Engineering
Structural Engineering
Transport, Infrastructure and Logistics (TIL)
Transport & Planning
Watermanagement
Annotaties

Algemeen

Met een bacheloropleiding Civiele Techniek word je tot maar liefst 48 masteropleidingen toegelaten. Hier zitten de masteropleidingen bij van onze eigen faculteit en masteropleidingen van andere faculteiten en universiteiten. Daarnaast kun je door middel van het volgen van een schakelprogramma instromen in een groot aantal andere masters. De meest gekozen masters staan op deze pagina beschreven. Op Collegerama zijn alle mastervoorlichtingen terug te vinden: https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Showcase/public-ceg/Channel/ceg-masterinformation

Building Engineering

De MSc-variant Building Engineering biedt een breed onderwijsprogramma. Dit omvat alle aspecten die van belang zijn tijdens de gehele levensduur van gebouwen, vanaf de eerste planvorming via de gebruiksfase tot en met de herbestemming en sloop. De nadruk ligt op het technisch en constructief functioneren van gebouwen. De beginselen van architectonisch ontwerpen komen echter ook aan de orde. In de praktijk zul je als civiel ingenieur namelijk vaak samenwerken met architecten. Het is dan belangrijk dat je kennis hebt van elkaars vakgebied. Als bijvoorbeeld een draagconstructie zichtbaar is, zul je samen met een architect naar een oplossing moeten zoeken, die zowel constructief als architectonisch aantrekkelijk is.

De master Building Engineering heeft twee richtingen waarin jij je kunt specialiseren. Deze specialisaties zijn Building Technology and Physics en Structural Design.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
U-BASE

Construction Management and Engineering (CME)

De masteropleiding Construction Management and Engineering (CME) biedt een breed spectrum aan vakken gericht op de groeiende behoefte aan hervormingen in de bouw. De opleiding bereidt de student voor op een leven in de dynamische omgeving van de bouw door te focussen op de kennis van onder andere processen, lifecycle en risicomanagement en contracten.

De master CME wordt ondersteund vanuit drie verschillende faculteiten: Civiele Techniek en Geowetenschappen, Bouwkunde en Technische Bestuurskunde.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
CME Dispuut

Environmental Engineering

De masteropleiding Environmental Engineering is een multidisciplinaire track die bestaat uit ontwerp en onderzoek naar milieutechnische processen, natuurlijke systemen en begrip van de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Ook wordt er gekeken naar kringloopsluiting, (bio)chemische en fysische processen.

De track heeft twee specialisaties, namelijk Environmental Technology waar de nadruk ligt op de kleine kringloop en menselijke technologische ingrepen, en Environmental Science waar meer wordt gekeken naar de grote hydrologische kringloop, de bodem en de atmosfeer.  

Algemene informatie
Informatiebrochure

Geo-Engineering

In de master Geo-Engineering leer je hoe je de ondergrond kunt onderzoeken en karakteriseren. Daarnaast leer je hoe je deze informatie kunt gebruiken voor het ontwerpen van constructies in, op en met de grond. Ook komen de risico's die kleven aan deze constructies aan bod.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
De Ondergrondse

Geosciences & Remote Sensing

Als je interesse hebt in de atmosfeer, satellieten, geofysica, klimaatverandering, geodesie of een ander geotechnisch gerelateerd onderwerp dan is Geoscience and Remote Sensing (G&RS) een goede keuze. Onze wereld is aan het veranderen door de toenemende wereldbevolking, urbanisatie en klimaatverandering. Het is de vraag wat voor dit voor invloed zal hebben op ons dagelijks leven? Hoe kunnen we meer te weten komen over de onderliggende processen. We hebben meer en kwalitatief betere informatie nodig om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Hoe kan geavanceerde technologie, zoals satellieten en remote sensing gecombineerd worden met state-of-the-art modeling tools. Hoe krijgen we genoeg kennis om de juiste beslissingen te maken bij het aanleggen van spoorlijnen, bij grote bouwprojecten en bij afgravingen.  Dit zijn slechts enkele vragen die de basis vormen van de MSctrack Geoscience and Remote Sensing (GRS).

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
LG Snellius

Hydraulic Engineering

Binnen deze variant leer je hoe je complexe problemen binnen de vloeistofmechanica en andere basisdisciplines aanpakt en de ontwikkelde technieken in de praktijk brengt. De nadruk hierbij ligt op het gebruik en ontwikkelen van computermodellen, laboratoriumexperimenten en veldmetingen. Verder leer je hoe waterbouwkundige constructies, zoals sluizen, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, worden ontworpen.

Binnen de master Hydraulic Engineering kun je kiezen uit vijf verschillende specialisaties:
- Coastal Engineering
- Rivers, Ports and Waterways
- Evironmental Fluid Mechanics
- Hydraulic Structures and Flood Risk
- Hydraulic Engineering and Water Resources Management.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
Het Waterbouwdispuut

Offshore & Dredging Engineering

Offshore Engineers ontwerpen constructies zoals vaste en drijvende platforms voor de olie- en gasindustrie, onderzeese pijpleidingen en andere onderwater-apparatuur voor deze sector. Een ander belangrijk onderdeel is het ontwerp van bagger materieel voor landaanwinning, het onderhoud en het herstel van ingebedde delfstoffen in diepzee-locaties. Een andere toepassing van offshore engineering is het ontwerp van offshore windparken. Offshore & Dredging Engineers zijn de mensen die faciliteiten ontwerpen voor de 70% van de het aardoppervlak dat geen land is.

De master Offshore Engineering is een samenwerking tussen de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen en Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Offshore Technology

Structural Engineering

Constructies zoals bruggen, flats, tunnels en stormvloedkeringen mogen natuurlijk niet instorten of omvallen. Ze mogen ook niet teveel doorbuigen of vervelend trillen. Bovendien moeten ze vaak langer dan 100 jaar mee gaan zonder veel onderhoud. In de MSc-variant Structural Engineering leer je berekenen welke doorbuiging we kunnen verwachten, of een constructie zal uitknikken, of de sterkte voldoende zal zijn, enzovoort. Centraal daarbij staan fysische modellen van constructies, van materialen en van belastingen. Je leert om deze modellen op te stellen, te controleren en toe te passen. 

De master Structural Engineering biedt zes verschillende specialisaties aan:
- Structural Mechanics
- Materials Science
- Concrete Structures
- Steel, hybrid and composit structures
- Road and Railway Engineering
- Hydraulic Engineering Structures

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
U-BASE

Transport, Infrastructures and Logistics (TIL)

De master Transport, Infrastructures and Logistics, kortweg TIL, biedt vakken die kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen op het gebied van verkeer (de bewegingen van voertuigen), transport (de bewegingen van mensen en goederen), infrastructuur (wegen, spoorwegen en havens) en logistiek (de organisatie achter al deze bewegingen).

De master wordt aangeboden vanuit drie faculteiten, Civiele Techniek en Geowetenschappen, Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek en Technische Bestuurskunde.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie:
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Verkeer

Transport & Planning

Binnen deze variant staan kwantitatieve benaderingen van infrastructurele planning centraal en de analyse van systemen voor personentransport en voor weg- en railverkeer. Het programma biedt een uitdagende combinatie van beroepspraktijk en state-of-the-art onderzoek. T&P-ingenieurs werken bijvoorbeeld aan slimme manieren om verkeersstromen te beheersen en congestie te voorkomen, ontwerpen openbaarvervoerssystemen of ontwikkelen infrastructurele plannen. Kenmerkend voor de onderwerpen waaraan ze werken is dat deze vaak dagelijks in het nieuws zijn en hoog op de politieke agenda staan.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Verkeer

Watermanagement

De MSc-variant Watermanagement richt zich op het begrijpen van natuurlijke oppervlakte- en grondwaterstromen en het beheren, beheersen en benutten van waterstromen voor de samenleving. Daarbij gaat het zowel om grond- en oppervlaktewater, als om neerslag en bijvoorbeeld afvalwater. Bovendien kijkt Watermanagement niet alleen naar de hoeveelheid water, maar ook naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Binnen deze variant wordt veel aandacht besteed aan modelleren, labarotoriumwerk, veldwerk en onderzoek met proefinstallaties.

De master Watermanagement biedt de volgende specialisaties aan: 
- Urban Water Engineering
- Hydrology
- Water Resources Engineering.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie.
Algemene informatie
Informatiebrochure
Dispuut Watermanagement

 

Annotaties

Naast je reguliere masterprogramma's kun je ook annotaties doen. Annotaties zijn een extra aantekening op je diploma wat je kan krijgen door je keuzevakken en afstudeeronderwerp aan een bepaald thema te binden. In het IR (Implementation Regulations) voor de Master of Science Civil Engineering zijn de precieze voorwaarden te vinden, lees deze goed door. Hieronder volgt een lijstje met annotaties die je in de masters AES, CE, CME en TIL kan volgen met een korte toelichting. 

Technology in Sustainable Development

Doelgroep AES, CE, CME, TIL
Coördinator  Dr.ir. Maurits Ertsen, Dr. Henk Jonkers
Inhoud Verbredende en verdiepende kennis opdoen over Sustainable Development en technologie.
Naast het 5 ECTS vak WM0939TU Engineering for Sustainable Development, kies je nog 10 ECTS uit Cluster A - Design, analysis and tools en Cluster B - Organisation and society. Van elk cluster dien je ten minste 3 ECTS te kiezen. 
Meer info TiSD

Entrepreneurship 

Doelgroep AES, CE, CME, TIL
Coördinator  Boukje Vastbinder
Inhoud Studenten worden getraind om 'entrepreneurial' te worden. Ondernemerschap kan betekenen: je eigen bedrijf beginnen, innovaties in bestaande bedrijven, take-overs, spin-outs, etc. 
Voor deze annotatie dien je 15 ECTS te kiezen uit een lijstje ondernemerschap keuzevakken, waarvan 10 ECTS extracurriculair. Deze annotatie moet van te voren goedgekeurd worden door de examencommissie of door een coördinator van het Delft Centre for Entrepreneurship.
Meer info Entrepreneurship

Urban Planning and Engineering ("Stadsingenieur") 

Doelgroep CE
Coordinator   -
Inhoud Deze annotatie bestaat uit 20 ECTS keuzevakken op het gebied van Urban and Regional Planning, Infrastructure Planning, Real Estate, Site Development, Land Clearing en Urban Civil Engineering.
Meer info -

Infrastructure Planning and Environmental Engineering ("Infrastructuur en milieu")

Doelgroep CE, TIL
Coördinator  -
Inhoud Deze annotatie bestaat uit 20 ECTS keuzevakken op het gebied van Urban and Regional Planning, Infrastructure Planning, Real Estate, Site Development, Land Clearing en Urban Civil Engineering.
Meer info Infrastructure & Environment

 Integral Design Management (IDM / DIMI)

Doelgroep CE, CME, ODE (Offshore & Dredging Engineering), TIL
Coordinator  Dr. Sander van Nederveen, Prof. Rogier Wolfert
Inhoud Integreer technologie en management met deze annotatie.
8 ECTS bestaat uit verplichte vakken (Infrastructure Management en Intregral Design and Management), 6 ECTS uit een lijst keuzevakken. Daarnaast moet de student een Multidisciplinair Project kiezen met als onderwerp Integral Design Management.
Meer info IDM

Railway systems 

Doelgroep CE (Structural Engineering en Transport & Planning met een focus op Railway), TIL
Coördinator  rail@tudelft.nl
Inhoud Speciaal ontwikkelde annotatie om wetenschappelijk onderwezen ingenieurs kennis bij te brengen over het hele railweg systeem om toekomstige rail uitdagingen aan te gaan. 
8 ECTS bestaat uit verplichte vakken (Railway Operations and Control en Elements of Railway Engineering), 14 ECTS uit een lijst keuzevakken. 
Meer info Rail

Sponsoren

  • Dura Vermeer
  • Antea Group
  • Continu
  • Deltares
  • Arcadis
  • LievenseCSO
  • Max Bögl
  • Heijmans

Realisatie: verenigingenweb